close
Email Address
Polyphony:Southeast Asia

Dates:2019.11.09—2019.12.20

Venue:AMNUA Hall 1&3

Polyphony:Southeast Asia


Venue:AMNUA Hall 1&3

Dates:2019.11.09—2019.12.20

Opening:2019.11.09 Pm14:30

Performance Art Unit:

2019.11.09   15:00——17:30

2019.11.10   13:00——18:00


Art Director: Li Xiaoshan

Curator: Lin Shuchuan

Observers: Wang Yamin, Meng Yao

Team Members: Xuan Wenling, Qu Jun, Xu Xuanlu, Liu Ting, Gao Ya


Artist:

Alwin Reamillo/Ben Puah/Chumpon Apisuk/Gilles Massot/Heri Dono/Iwan Wijono/Jeremy Hiah & Woon Tien Wei & Lam Hoi Lit/Jittima Pholsawek/Justin Lee/Liew Kung Yu/M. Lugas Syllabus/Mella Jaarsm/Mideo M Cruz/Moe Satt/Nguyen Huy An/Nguyen Phuong Linh/Nicole  Phua/Padungsak Kochsomrong/Ray Langenbach/San Minn/Seelan Palay/Soe Yu Nwe/Tang Da Wu/"Taring Padi"/Tran Tuan/Urich Lau/Vasan Sitthiket/Vichukorn Tangpaiboon/Vincent Leow/Wilawan Wiangthong/"Your MOTHER Gallery"/